Eich sein sou gern deham

 

Brigitte Schmidt, Winnen.
Mundart: Nister-Möhrendorf

 

Fir meich girred Heimat nur iemol off der Welt.
Meich locke ka Sensatione, en ned ed gruse Geld.
Um Waldrand ze sitze i aller Row, de Duft vu de Danne ze rejche,
en do derzow, de Blick iwwer Felder en Wiese losse schweife,
en sich dru freue, wie i der Nadur de Früchte reife.
Wie de Vichelcher peife ennerm Himmelszelt,
en de Rieh virm Waldrand äse -
wenn mer ruich sich verhält.
Der Duft vu frischem Hai i der Nadur,
de beruicht meich mej, wie all Wellnis i der Kur.
Mei Gehirn derf ajene Gedanke denke,
uhne dad mich Audos en Mensche oblenke.
Mei Körper en Geist brauch kan Animateur,
alle Sinne, ob Geruch, Gefuil en mei Gehier,
die nemme eich off um Waldesrand,
off er ganz iefach zesommegenaalt Bank.
De Salzberkubb en de Fuchskaut, mer vu hej aus sejd,
en wie der Niwwel u der Nester lang sich zejd.
De Nochborchderfer vu Kend off bekannt,
wu Generatione sich berm Nome genannt.
Wenn mer vill schienes i der Kendheit en Juchend vernomme,
da vergißt mer aach net, wu mer her es komme.

 derzow = dazu, Row = Ruhe, ajene = eigene, iefach = einfach,
Salzberkubb = Salzburger Kopf, Niwwel = Nebel, Nester = Nister.